Vrijwilliger Thuis start pilot ‘Vertrouwelingmaatje’ voor kwetsbare inwoners Zoetermeer

De vrijwilligers van MEE ZHN – Vrijwilliger Thuis zetten zich in Zoetermeer al jaren in als maatje voor mensen met een chronische ziekte en/of een beperking, geheugenproblemen of dementie. Deze mensen hebben vaak een klein sociaal netwerk. Vrijwilliger Thuis biedt ze (twee) wekelijks gezelschap en maakt het mogelijk dat de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft. Doel is met name het bieden van ontspanning, een luisterend oor en het verlichten van eenzaamheid.

Sinds 2021 ziet Vrijwilliger Thuis dat er bij deze doelgroep ook veel behoefte is aan ondersteuning bij vertrouwenskwesties en belangrijke persoonlijke afspraken. Denk bijvoorbeeld aan doktersbezoek, waarbij de mantelzorger of mentor niet mee kan gaan. Om aan deze hulpvraag te voldoen, is Vrijwilliger Thuis per 1 februari gestart met een pilot ‘Vertrouwelingmaatje’.

Een Vertrouwelingmaatje is luisterend oor en verslaglegger bij persoonlijke afspraken en vertrouwenskwesties. Achteraf kan de hulpvrager het besprokene evalueren, eventueel samen met de mantelzorger of mentor, en zo nodig een beslissing nemen. De pilot kan van start gaan dankzij de Subsidie – vrijwilligersondersteuning van de gemeente Zoetermeer en een financiële bijdrage van het Innovatiefonds van Xtra (de holding waarvan MEE ZHN onderdeel uitmaakt).

Aanvulling op professionele zorg

De vrijwilligers van Vrijwilliger Thuis zijn een schakel in de keten van zorg en begeleiding die het mogelijk maakt dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Net als de bestaande diensten zal ook Vertrouwelingmaatje een aanvulling zijn op de professionele zorg. Een Vertrouwelingmaatje is geen mentor of bewindvoerder en ondersteunt niet bij financiële zaken. Daar zijn andere organisaties voor die hierin gespecialiseerd zijn. De hulpvrager die in aanmerking komt voor een Vertrouwelingmaatje moet nog wilsbekwaam zijn, en/of een mantelzorger, (vrijwillige) mentor of bewindvoerder hebben die helpt met het nemen van beslissingen.

Nauwe samenwerking organisaties binnen Zoetermeer

Het project heeft een looptijd van 1 jaar om te bepalen of deze toevoeging aan de diensten van Vrijwilliger Thuis toekomstbestendig is. Tijdens de pilot wordt er nauw samengewerkt met de belangrijkste verwijzers en vrijwilligersorganisaties die voor deze doelgroep werken, binnen Zoetermeer en binnen Xtra. De resultaten worden ook met hen gedeeld. Bij slagen van de pilot zal Xtra bekijken of deze dienst ook elders binnen haar werkgebied ingevoerd kan worden.

Doelgroep van de pilot

De pilot begint met een onderzoeks- en inventarisatiefase, waarin de behoefte en de gewenste inhoud van deze dienst wordt geïnventariseerd. Ook wordt er gekeken naar vrijwilligerswerving, want een Vertrouwelingmaatje vereist andere competenties dan hulpvragen gericht op het doen van ontspannende activiteiten. Parallel hieraan worden de beschikbare hulpvragen zoveel mogelijk al opgepakt, zodat ervaringen hiervan kunnen worden gebruikt in de rest van de pilot.

Een bestaande vrijwilliger bij haar hulpvrager en diens mantelzorger

De verwachting is dat er met name bij mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en dementie behoefte zal zijn aan deze dienst, maar mogelijk ook bij mensen met LVB (Licht Verstandelijke Beperking) of autisme. Er zal steeds kritisch gekeken worden of de betreffende hulpvraag ook werkelijk uitvoerbaar is door vrijwilligers. Tevens zal er worden nagegaan of er echt niemand in het eigen netwerk is die de hulpvraag kan oppakken.

Ervaringsverhaal

Wij gaan in gesprek met mevrouw De Roos (68 jaar), die uiteenlopende chronische klachten heeft. Zij weet zich gesteund door haar mantelzorger en twee Vertrouwelingmaatjes, die haar sinds een half jaar begeleiden. Het interview is op donderdag 3 november 2022 gepubliceerd in Streekblad Zoetermeer.

Vertrouwelingmaatjes ZoetermeerMantelzorger Martin te midden van de 2 Vertrouwelingmaatjes Toos en Erik

Mevrouw De Roos stralend over haar Vertrouwelingmaatjes
Lees hier het interview

Vragen of belangstelling

Bij vragen of belangstelling over de pilot kunt u contact opnemen met projectleider Maria van den Akker via vrijwilligerthuis@meezhn.nl of telefoonnummer 06 10 64 67 65.