Visie

 

 

 

Verbetering van de kwaliteit van bestaan en volwaardig burgerschap

 

Voor mensen met een beperking geldt in de eerste plaats dat zij mensen zijn die aangesproken mogen en kunnen worden op het “mens zijn” in al zijn facetten. Het zijn burgers met rechten en plichten, idealen, emoties, goede en minder goede eigenschappen etc. Zij hebben net als ieder ander recht op regie over het eigen leven en participatie in de samenleving. Voor mensen met een beperking is het echter vaak niet eenvoudig om deze regie en participatie tot uitvoering te brengen. De mate van kwaliteit van bestaan, die vergelijkbaar is met die van mensen zonder beperking, is voor sommigen moeilijk te realiseren. Het hebben van een beperking kan weliswaar een reden zijn maar mag op zichzelf geen reden zijn mensen te beperken in hun mogelijkheden om regie over het eigen leven te voeren en te participeren in de lokale samenleving. MEE streeft er met haar individuele en collectieve dienstverlening naar om mensen met een beperking, als het gaat om de kwaliteit van hun bestaan, in een betere positie te brengen (empowerment). Bij kwaliteit van bestaan gaat het onder meer om:

 

  • Het materiële welbevinden
  • Het kunnen aangaan en onderhouden van relaties
  • De mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling
  • Lichamelijke gezondheid
  • Zelfbepaling
  • Het kunnen uitoefenen van rechten

 

Mensen met een beperking worden nog vaak uitgesloten van (regulier) onderwijs, van deelneming op de arbeidsmarkt, van gewone al dan niet aangepaste huisvesting en van andere vormen van deelname aan het maatschappelijk verkeer terwijl dit niet noodzakelijkerwijs uit de handicap voortvloeit. Om hierin verbetering te brengen voert MEE taken uit gericht op het meer toegankelijk maken van de samenleving. MEE ondersteunt initiatieven van mensen met een beperking of hun naasten. Een voorbeeld hiervan is wanneer zij zelf een nieuwe voorziening willen realiseren. Ook langs deze weg wil MEE mensen met een beperking steunen bij het vinden van een passende, eigen plek in de samenleving. Op basis van voorgaande heeft een groot aantal mensen met een beperking en/of hun naasten behoefte aan MEE als bondgenoot, wegwijzer en professionele gesprekspartner. Om de belangenbehartiging en de wegwijzerfunctie goed te kunnen vervullen is nodig dat MEE geen eigen belang heeft bij het aanbod aan voorzieningen voor mensen met een beperking. MEE is daarom een organisatie die zelf geen geïndiceerde zorg aanbiedt, deze positie wordt nauwlettend bewaakt. Wel biedt MEE een pakket aan lichte ondersteuningsvormen aan waarvoor geen indicatie nodig is.

 

Met deze ondersteuning stelt MEE mensen met een handicap in staat om (langer) zelfstandig te blijven zodat zij geen beroep hoeven te doen op de zorgsector. Het betreft het organiseren van vrijwilligerswerk (oppashulp, gastgezinnen, vrijetijdsactiviteiten, administratieve ondersteuning) danwel kortdurende professionele hulp zoals opvoedingsondersteuning. Meer en meer richt de dienstverlening van MEE zich op de eigen mogelijkheden van de cliënt en de inzet van het sociale netwerk van betrokkene.